คำตอบ 3
    3.1  สมมุติฐานในการวิจัย
        มีความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับโคเลสเตอรอล ในการหาจาก certified clinical laboratory และ home test
        สมมุติฐานทางสถิติ
        Ho : ค่าเฉลี่ยของผลต่างโคเลสเตอรอลจากทั้งสองวิธี ไม่ต่างกัน
                   =  0
                Ha  :      0

    3.2  เนื่องจากข้อมูลทั้ง 2 ชุด เป็นการวัดความแตกต่าง ภายใน subject เดียวกันดังนั้น วิธีการที่ใช้คือ Paired t-test

    3.3  ค่าเฉลี่ยผลต่าง (di)  =  MeanLAB - MeanHome
                                         =  200.6 - 201.50
                                         =  -0.90
        หรืออาจหาโดยหาค่าเฉลี่ยจากผลต่างของแต่ละคน

        จากโจทย์   Sd   =  6.7897 ~ 6.79
        ค่า SE ของ Sd  = Sd /  = 6.7897 / 
                              =  2.1471
                         
        จากตารางที่  df 9 ,  a = 0.05   ค่า t  =  2.262
        ค่า  t  ที่คำนวณได้ตกอยู่ในเขตยอมรับ Ho
        ดังนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างวิธีวัดทั้ง 2 วิธี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p > 0.05)