บทนำ
สารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
สารตะกั่วในอุตสาหกรรม
กลไกการเกิดพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
เมตาบอลิสมของตะกั่วเมื่อเข้าสู่
ร่างกาย
ความสัมพันธ์ของระดับตะกั่วกับสุขภาพของร่างกาย
การเป็นพิษของตะกั่วต่อระบบเลือด
เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นและแตกง่าย
ตะกั่วกับการสร้างฮีมและพอร์ฟัยริน
Basophilic stippling ของ
เม็ดเลือดแดง
การเป็นพิษของตะกั่วต่อไต(nephrotoxicity)
การเป็นพิษของตะกั่วต่อระบบประสาท(neurotoxicity)
ระบบอื่นๆ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่เกิดพิษตะกั่ว
การป้องกันและรักษาการเป็นพิษ
จากตะกั่ว
เอกสารอ้างอิง
บทสรุป
คำถามท้ายบท
HomePage