International Organization for Standardization (ISO)
ISO 9000 Standards  
ISO 9001  
ISO 9002  
ISO 9003  
ISO 9004  
องค์ประกอบสำหรับประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
1. Management Responsibility
2. Quality System
3. Contract Review
4. Document Control
5. Purchasing
6. Customer-Supplied Material
7. Product Identification and Traceability
8. Process Control
9. Inspection and Testing
10. Inspection, Measuring and Test Equipment
11. Inspection and Test Status
12. Control of Nonconforming Product
13. Corrective and Preventive Action
14. Handling, Storage, Packaging, Preservation and Delivery
15. Control of Quality Records
16. Internal Quality Audits
17. Training
18. Servicing
19. Statistical Technique
ประโยชน์เมื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
การได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ ภายในห้องปฏิบัติการเอง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระบบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทำให้มั่นใจว่าผู้มาใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจในผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่วนผลประโยชน์สู่ภายนอกห้องปฏิบัติการคือ ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจว่าผลการตรวจวิเคราะห์ได้ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการควบคุมและตรวจสอบตามระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรค ตรวจค้นโรคที่ยังไม่แสดงอาการ ตลอดจนติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงของการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหมาย