รูปที่ 8  แสดงลักษณะของเชื้อ Trichomonas vaginalis(9)