รูปที่ 7 แสดงลักษณะ Pseudomycelia จากการติดเชื้อ Candidiasis(9)