รูปที่ 5  แสดงลักษณะปากมดลูกเป็นจุดแดง (Strawberry cervix) จากการติดเชื้อ Trichomoniasis(8)