<

รูปที่ 4  แสดงลักษณะตกขาว จากการติดเชื้อ Trichomoniasis(8)