รูปที่ 2 แสดงลักษณะของการติดเชื้อ Candida บริเวณรอบปากช่องคลอด(8)