รูปที่ 1 แสดงลักษณะตกขาวจาก Bacterial vaginosis(8)