การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

 
 

 

 
       

โดย

 
       

นายแพทย์ จตุรงค์ ตันติมงคลสุข

 
       

หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
       

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
           

 

แบบประเมินบทเรียน