ลักเพศ (Intersexuality)
เรียบเรียงโดย สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย พบ.กะเทยแท้   (true  hermaphrodite  หรือ  ambisexual) หมายถึง ผู้ที่มีทั้ง รังไข่ (ovary)  และลูกอัณฑะ (testes) อยู่ภายใน ร่างกาย ในเวลาเดียวกัน เป็นมา แต่กำเนิด    ไม่ว่าผู้นั้น จะมี อวัยวะเพศ ภายนอก เป็นเพศเดียว หรือ สองเพศ

กะเทยเทียม  (pseudohermaphrodite) หมายถึง ผู้ที่มี อวัยวะ สร้าง เซลล์สืบพันธุ์ อย่างสมบูรณ์ ของเพศใด เพศหนึ่ง เพียงเพศเดียว ในร่างกาย แต่อวัยวะเพศ ภายนอก กลับมี ลักษณะของ เพศตรงข้าม หรือทั้งสองเพศ ร่วมกัน

แบ่งกะเทยเทียมออกเป็น 2 แบบดังนี้
1. กะเทยเทียมแบบหญิง (female  pseudohermaphrodite) หมายถึง ผู้ที่มี รังไข่ปกติ อยู่ในร่างกาย แต่ อวัยวะเพศ ภายนอก มีลักษณะเหมือน เพศชาย  เช่น ช่องคลอด ฝ่อเล็กจน แทบไม่เหลืออยู่ หรือไปเปิด เป็น ท่อปัสสวะ และ อวัยวะ clitoris มีขนาดใหญ่ เหมือนองคชาต
2. กะเทยเทียมแบบชาย  (male   pseudohermaphrodite) หมายถึง  ผู้ที่มี ลูกอัณฑะ ตามปกติ และมี อวัยวะเพศ ภายในของ เพศหญิง ร่วมด้วย แต่อวัยวะเพศ ภายนอกชาย กลับมี ลักษณะฝ่อเล็ก หรือ เจริญเติบโต ไม่เต็มที่