กลไกการติดเชื้อปาราสิต
(Mechanism of infection)

การติดเชื้อปาราสิต (parasitic infection) จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสิ่งต่อไปนี้

ก. แหล่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ได้แก่

1. ผู้ป่วย
2. พาหะนำเชื้อ (carrier) เช่น คน หรือ แมลง และ ยุง เป็นต้น
3. แหล่งเพาะเชื้อ (reservoir) เช่น สุนัข แมว หมู และวัว เป็นต้น

ข. ระยะติดต่อในวงจรชีวิตของเชื้อปาราสิต (infective stage in life cycle) เช่น ระยะ cyst ของ E. histolytica ไข่ของพยาธิปากขอ ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิตัวกลม ชนิด filaria เป็นต้น

ค. วิธีการติดเชื้อเพื่อผ่านเข้าสู่ร่างกายคน (mode of transmission)

1. เข้าทางปาก เช่น กินอาหารที่มีไข่หรือตัวพยาธิปะปน
2. เข้าทางผิวหนัง เช่น ตัวอ่อนระยะติดต่อ filaria ไชผ่านผิวหนังคนหรือ ยุงกัด ผิวหนังคน และปล่อย เขื้อมาเลเรีย เข้าร่างกาย
3. ผ่านทางรก (transplacenta) เช่น Toxoplasmosis
4. โดยการร่วมประเวณี (sexual intercourse) เช่น Trichomonas vaginalis ชอบอาศัย อยู่ใน ทางเดินปัสสวะ และท่ออวัยวะ สืบพันธุ์